Washington 2

 

Home Up

 

MVC-721L.JPG (108509 bytes)

Hwy 20 to Keystone Ferry

 

MVC-725L.JPG (70229 bytes)

Keystone to Port Townsend Ferry

 

MVC-728L.JPG (107861 bytes)

Mary, Anthony and Annie, in the rig, on the ferry.

 

MVC-729L.JPG (43707 bytes)

Wild flower, Olympic Peninsula

 

MVC-739L.JPG (162706 bytes)

Gnarly tree in Hoh Rain Forest

 

MVC-753L.JPG (36208 bytes)

LIghthouse Washington coast

 

MVC-755L.JPG (102210 bytes)

Annie is free. Bay Center WA

 

MVC-772L.JPG (49320 bytes)

Sunset, Bay Center

 

MVC-783L.JPG (19075 bytes)

Tern?

 

MVC-788L.JPG (62902 bytes)

 

 

MVC-806L.JPG (48104 bytes)

 

 

MVC-807L.JPG (51672 bytes)

 

 

MVC-816L.JPG (21348 bytes)

11/29/06